อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 
  ผศ.ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุข
ประธานหลักสูตร

 
อ.ทแกล้ว เยี่ยมสวัสดิ์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หัวหน้าสาขาวิชา
อ.สมิทธิ์ ซ้งสมบุญ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.วีระพงษ์ กาญจนวงศ์กุล
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อ.อมร สมเจตน์เลิศเจริญ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร


อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 
ผศ.วัฒนา กสิกุล ผศ.สุรัตน์ ดีรอดผศ.ชาญชัย ชื่นอาอ.กำธร อนุรักษ์ชูวงษ์
เลขานุการสาขา 

 

อ.เสรีรัตน์ สุขสูงเนิน อ.ณปภัช ประธานทรงอ.ดำรงค์ศักดิ์ กิจเดช