กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงรักษาต้นไม้

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.30 น. ณ บริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัย
โดยมติคณะรัฐมนตรี ได้กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

Comments