สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร (click)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถเข้ารับการสอบเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม