สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร (click)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถขอสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมได้


ข่าว/ประกาศ/กิจกรรม

ในการแข่งขัน “ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ครั้งที่ 21” ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 11-12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมานั้น สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้ประดิษฐ์และส่งรถประหยัดเชื้อเพลิง เข้าร่วมแข่งขันในรุ่นรถประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา และได้รับรางวัล “Popular vote ขวัญใจมหาชน ในด้านความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ 
 
 

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหลักสูตร 3 ปีต่อเนื่อง ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์


ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ และ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ศาสตราจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสาขาวิศวกรรมเครื่องกล