สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร (click)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถขอสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมได้


ข่าว/ประกาศ/กิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 ถึง 25 พฤษจิกายน 2559 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่อง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ภายใต้ชื่อทีม SAU KASUKI ได้เข้าร่วมแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิงในโครงการรถฮอนด้าประหยัดเชื่้อเพลิง ครั้งที่ 19 ณ จ.บุรีรัมย์ 
 


 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.30 น. ณ บริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัย

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหลักสูตร 3 ปีต่อเนื่อง ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์


ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ และ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ศาสตราจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสาขาวิศวกรรมเครื่องกล